Kinderweekend MH17

Het MH17 kinderweekend is afgelast

Er is veel media aandacht geweest voor het door Achter de Regenboog geplande MH17 kinderweekend. We hebben de indruk dat we onze doelgroep hebben weten te bereiken. Desondanks liep het niet storm met de aanmeldingen.

Achter de Regenboog had een optie op een prima accommodatie. Deze optie liep af waardoor de beslissing genomen moest worden het MH17 kinderweekend al dan niet door te laten gaan. Met nu slechts zeven aanmeldingen lijkt de kans klein dat we in april 30 tot 35 aanmeldingen zullen hebben. Helaas konden we dan ook niet anders dan beslissen dat het kinderweekend afgelast moest worden. Wel hebben we direct naar enkele alternatieven gekeken: verplaatsen naar juni of september, dan wel het in reguliere kinderweekenden MH17 groepen vormen.

Het MH17 kinderweekend kon alleen mogelijk worden gemaakt dankzij de genereuze steun van het Fonds Slachtofferhulp: voor dit kinderweekend hadden ze € 12.000 gereserveerd. Op onze mededeling dat het MH17 weekend in april niet door kon gaan heeft het Fonds Slachtofferhulp deze reservering teruggetrokken. Het Fonds Slachtofferhulp gaf aan dat deze steun ook niet beschikbaar zal zijn voor de genoemde alternatieven. 

Achter de Regenboog zoekt nu naar een oplossing voor die kinderen welke nu al zijn aangemeld voor het MH17 weekend en voor alle kinderen die zich in de toekomst mogelijk nog willen aanmelden. Achter de Regenboog streeft ernaar alsnog fondsen te werven voor een specifiek MH17 kinderweekend dan wel in een combinatie met het reguliere kinderweekend. Deelname aan het MH17 weekend zou kostenloos zijn dankzij de steun van het Fonds Slachtofferhulp. Dit zal waarschijnlijk vervallen. We verwachten dat deelnemers nu dezelfde bijdrage zullen moeten betalen als de deelnemers aan de reguliere weekenden. 

Aanmelden voor het MH17 weekend blijft mogelijk. Ook wanneer u overweegt in de toekomst kinderen of tieners aan te melden kunt u hen aanmelden, vermeld dan bij de opmerkingen dat u de aanmelding nog wat vroeg vindt. Overigens geldt hetzelfde voor de reguliere kinderweekenden: aanmelden mag altijd.


Het oorspronkelijke bericht

Sinds 1994 organiseert Stichting Achter de Regenboog kinderweekenden voor kinderen en tieners waarvan een dierbaar iemand is overleden. Op 16 en 17 april 2016 organiseert Achter de Regenboog een weekend speciaal voor nabestaanden van de vliegramp met de MH17. Tijdens dit weekend kunnen kinderen en tieners, waarvan een dierbare is overleden bij de vliegramp met de MH17, hun ervaringen met lotgenoten delen. 

Download de flyer

De vliegramp met de MH17 op 17 juli 2014 heeft het leven van veel mensen ingrijpend veranderd. Ook veel kinderen en jongeren hebben door deze vliegramp met een ingrijpend verlies te maken. Hoe rouwen deze kinderen en jongeren? En wat hebben zij nodig? Hoe vinden zij steun en voelen zij zich begrepen?

Inmiddels is er veel georganiseerd vanuit allerlei instanties en vanuit de lotgenoten zelf. Voor de jong volwassenen is een lotgenotengroep opgezet. Maar wat is er voor de kinderen en tieners? Een vrijwilliger van Achter de Regenboog, zelf ook nabestaande van de vliegramp met de MH17, ervaarde dat haar neefjes veel moeite hebben met het verwerken van hun verdriet. De jongens voelen zich niet begrepen en worden als anders gezien. Dit was de aanleiding om een kinderweekend voor MH17 nabestaanden te organiseren.

Dit weekend wordt financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Slachtofferhulp en is bedoeld voor kinderen en tieners in de leeftijd van 6 tot 18 jaar waarvan een dierbare is overleden bij de vliegramp met de MH17. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld het verlies van een gezinslid of familielid maar ook een vriend of vriendin, buurjongen of buurmeisje, klasgenoot, sportgenoot, leerkracht of anderszins dierbaar iemand.

In het weekend staat lotgenotencontact centraal. De deelnemers kunnen erkenning en herkenning vinden bij elkaar, ervaringen delen en elkaar tips geven hoe om te gaan met het verlies en de consequenties daarvan. Uit veel onderzoeken is gebleken dat lotgenotencontact helpt en preventief kan werken om problemen in de toekomst te voorkomen. Lotgenotencontact leidt tot wederzijdse ondersteuning, meer welbevinden, meer kennis en vaardigheden en empowerment. Door de soortgelijke ervaringen vinden de kinderen en jongeren herkenning en steun bij elkaar: in het kinderweekend zijn ze niet anders en worden ze niet raar aangekeken wanneer ze zich verdrietig, raar, boos, gek, radeloos, lacherig of angstig voelen. Tijdens het weekend kunnen ze zich gaan realiseren dat ze niet de enigen zijn die zich bang, boos, verdrietig, maar ook blij, kunnen voelen.

In kleine groepjes maken we het mogelijk dat er contact tussen de lotgenoten ontstaat: er wordt gepraat, gewerkt met creatieve middelen, er worden spelletjes gespeeld, er wordt geknutseld, er kan worden gehuild maar ook gelachen. Daarnaast wordt er veel gezamenlijk ondernomen, variërend van een kaarsenceremonie tot een groot buitenspel en misschien zelfs een stevig partijtje voetbal. De kinderen worden op zaterdagochtend gebracht en op zondagmiddag weer opgehaald. Ze slapen op de locatie van het kinderweekend. Voor de ouders/verzorgers die dit willen, is op zondag een apart programma. Dit zal plaatsvinden op een andere locatie - wel in de buurt van waar het kinderweekend wordt gehouden. Dit programma is vooral bedoeld om ouders bij te staan als ouders van kinderen in rouw en af te stemmen op wat de kinderen in het weekend mee maken. Dit ouderprogramma is dus nadrukkelijk gericht op wat de kinderen hebben meegemaakt en niet op het eigen verlies van de ouders. Tijdens het ouder-programma wordt voorlichting gegeven over kinderen in rouw in verschillende ontwikkelingsfasen. Er wordt stil gestaan bij mogelijke rouwreacties en schokreacties van kinderen. Verschillende mogelijkheden in hoe daar mee om te gaan worden besproken. Verder wordt aangereikt waar en hoe extra informatie en indien nodig hulp te verkrijgen is. Ook het eindritueel dat samen met de kinderen aan het einde van het kinderweekend wordt gedaan wordt in dit programma voorbereid. Na het ouderprogramma gaan de ouders gezamenlijk de kinderen halen.   

Vragen en antwoorden

Aangepast na afgelasting weekend - de antwoorden gelden nu (ook) voor de algemene kinderweekenden.

Voor wie is het weekend?
Het weekend staat open voor alle kinderen tussen de 6 en 18 jaar van wie een dierbare is overleden, bijvoorbeeld door de vliegramp met de MH17.

Waar wordt het weekend gehouden?
Het MH17 weekend was gepland in de omgeving Utrecht. Het regionale kinderweekend wordt altijd in Regio West gehouden: in de provincie Noord Holland, Zuid Holland of Utrecht. De recente weekenden zijn steeds in Ter Aar gehouden, eerder is een weekend in Delft gehouden.

Wie organiseert dit weekend?
De organisatie van het weekend ligt bij Achter de Regenboog Regio West. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de landelijke Stichting Achter de Regenboog.

Is het weekend alleen voor kinderen uit Regio West?
Aanmelden kan altijd, ongeacht uit welke regio men komt. Voor het reguliere kinderweekend is inderdaad in principe voor deelnemers uit Regio West. Wanneer er alsnog een MH17 weekend gerealiseerd zal worden, dan zal deze open staan voor deelnemers uit heel Nederland.

Wat is globaal het programma?
Kinderen arriveren met hun ouders en verzorgers op zaterdagochtend. Na het opmaken van de bedden en het kijken in de groepsruimte is er een gezamenlijk welkom. Hierna nemen de ouders afscheid van de kinderen - zij zien elkaar terug op zondagmiddag. Voor de kinderen start dan het programma van het kinderweekend. Voor de ouders is er op zondag een eigen programma. Na afloop van dit ouderprogramma vertrekken alle ouders gezamenlijk naar de kinderweekend locatie alwaar ze met hun kinderen worden herenigd.

Hoe zit het met de kwaliteit?
Het weekend wordt geleid door ervaren rouwprofessionals. Alle vrijwilligers en medewerkers zijn getraind door Stichting Achter de Regenboog en zijn getoetst op hun professionaliteit en kwaliteiten. Daarnaast heeft eenieder recentelijk een VOG (Verklaring Omtrend Gedrag) overlegd. Het kinderweekend wordt georganiseerd volgens een vooraf vastgesteld stramien (draaiboek) dat zijn oorsprong vindt in 1993. Daarnaast zijn er een verscheidene protocollen beschikbaar waar onze vrijwilligers en medewerkers aan gehouden worden. Denk hierbij aan intimiteiten protocollen, pesten, calamiteiten, klachtprocedures etc.

Hoeveel kinderen kunnen mee?
Er kunnen 30 tot 35 kinderen mee met het kinderweekend. Wanneer er meer aanmeldingen zijn voor een kinderweekend, kan het voorkomen dat kinderen niet kunnen worden uitgenodigd voor dit weekend en moeten wachten op een mogelijk volgend weekend. In principe verwerken we aanmeldingen in volgorde van binnenkomst. Het kan voorkomen dat we hier van afwijken wanneer de groepssamenstelling daar onverhoopt reden toe geeft.


 

Hoe zit het met overnachten?
Kinderen slapen op de locatie van het kinderweekend. Bij de oudere kinderen slapen de jongens en meisjes gescheiden. Bij de jongere kinderen kunnen we ervoor kiezen ze gemixed te laten slapen. Mocht u dit bezwaarlijk vinden, dan verzoeken we u dit te vermelden op het aanmeldformulier. Wij proberen hier dan rekening mee te houden.

In de aanloop naar het weekend vinden kinderen het vaak heel spannend om te blijven slapen. In de loop van zaterdag wordt het snel minder eng. Bij het naar bed brengen hebben we aandacht voor ieder kind. Er wordt voorgelezen, er wordt gekletst en misschien is er zelfs een klein kussengevechtje - het is soms net een kinderkamp. Problemen als heimwee, bedplassen en nachtmerries worden goed opgevangen. Het blijven slapen - met alles daar omheen - blijkt een hele mooie manier om met lotgenootjes in contact te zijn.

Hoe wordt er gewerkt in het kinderweekend?
De kinderen worden ingedeeld in groepjes naar leeftijd met maximaal zes kinderen per groepje. Broers en zussen komen niet bij elkaar in een groep. Ieder groepje heeft twee begeleiders. Er wordt afwisselend in de kleine groepjes gewerkt en met de hele groep buiten. Er is een buitenploeg, bestaande uit vijf mensen, die met de kinderen werkt als ze niet in hun kleine groepje zijn. Praat- doe- en spelmomenten wisselen elkaar af.

Wat houdt het ouderprogramma in?
De ouders wordt op zondag een apart programma aangeboden, op een locatie in de buurt van het kinderweekend. Deelname aan dit ouderprogramma is niet verplicht. Tijdens het ouderprogramma staat de rol van opvoeder van een rouwend kind centraal en wordt er informatie gegeven en ervaringen uitgewisseld over hoe om te gaan met rouwende kinderen.

Is er ook een terugkomdag?
Ongeveer een half jaar na het kinderweekend organiseren we een terugkomdag. We ontmoeten elkaar dan op een centrale locatie. Ook de ouders en verzorgers zijn hierbij aanwezig.

Worden er foto's gemaakt? En hoe zit het daar dan mee?
Het kinderweekend is een besloten activiteit. Tijdens het weekend worden foto's gemaakt door een aantal begeleiders. Een selectie hiervan stellen we na het weekend tijdelijk via Internet beschikbaar aan de deelnemende gezinnen en begeleiders. Desgewenst kan dan worden verzocht specifieke foto's te laten verwijderen van deze online locatie. We zullen in onze publicaties geen foto's gebruiken waarop kinderen herkenbaar in beeld zijn, tenzij we daarvoor vooraf expliciete toestemming hebben verkregen.

Wij kunnen niet instaan voor foto's en filmpjes die worden gemaakt door bv. ouders en verzorgers. We verzoeken dergelijke foto's en films uitsluitend in privé-sfeer te gebruiken - het portretrecht is immers ook op deze beelden van toepassing.

Hoe wordt omgegaan met de privacy?
De gegevens die u aan ons verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor de realisatie van het kinderweekend. Een extract van deze gegevens kan worden bewaard om u te kunnen informeren over of uit te nodigen voor eventuele toekomstige activiteiten. Na afloop van het kinderweekend ontvangt ieder kind een herinneringsboek met daarin enige persoonsgegevens van eenieder die deelnam aan het weekend. Uw gegevens worden in geen geval gedeeld met mensen of organisaties buiten Achter de Regenboog tenzij we hiertoe worden gedwongen door een gerechtelijk bevel.

Wat houdt de intake in?
De intake vindt plaats voorafgaand aan het kinderweekend. Enerzijds biedt de intake u en uw kind de mogelijkheid wat meer kennis te maken met Achter de Regenboog. Anderszijds trachten onze intakers tijdens de intake een indruk te krijgen of uw kind zich op het kinderweekend thuis zal voelen en er baat bij zal hebben. De mogelijkheid bestaat dat we adviseren pas in een later stadium of helemaal niet deel te nemen met het kinderweekend.

Meer informatie
Voor meer informatie en voor vragen kunt mailen naar info@achterderegenboogwest.nl. U kunt ook contact opnemen met de informatie- en advieslijn: 0900 2334141.

Aanmeldingsprocedure
U kunt uw kind vrijblijvend aanmelden voor dit kinderweekend met het aanmeldformulier MH17 op deze website. Hierna zal te zijner tijd een intake volgen. Tijdens deze intake bespreken we, samen met uw kind(eren), het kinderweekend en beslissen we samen met u of de aanmelding al dan niet definitief is.

Annulering voorafgaand aan intake
U kunt voorafgaand aan de intake uw aanmelding annuleren middels een email naar info@achterderegenboogwest.nl.

Annulering na de intake
Tijdens de intake kunnen we aanmelding voor het komende weekend definitief maken. Er wordt op dat moment een plaats voor uw kind gereserveerd in het kinderweekend. Wij verwachten dat uw kind dan daadwerkelijk deel zal nemen aan het kinderweekend.

Aanmelden voor dit kinderweekend